Algemene voorwaarden

admin 27 oktober 2021

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Eenheidsprijzen zijn exclusief btw. 

De offerte is vrijblijvend, vanaf ondertekening door de klant, betaling van het voorschot en na goedkeuring door de directie van House Of Steel zal deze overgaan in een bestelling.

Klant is steeds verantwoordelijk voor alle vergunning met betrekking tot bouwen van een entiteit, inname openbare weg, … 

Klant zal steeds verifiëren bij de betreffende overheidsdiensten of er eventuele vergunningen of meldingen dienen te worden aangevraagd, indien nodig zal hij deze onmiddellijk na bestelling aanvragen. 

Klant zal ook de nodige aanvragen indienen bij de nutsmaatschappijen indien er wijzigingen dienen te gebeuren. (verplaatsen hoofdaansluiting elektriciteit, kabeldistributie, enz). Dit zal onmiddellijk na bestelling dienen te gebeuren want dit kan soms enkel maanden duren voor deze werken worden uitgevoerd. 

House Of Steel wijst de klant er op dat, wanneer de klant opteert voor het House Of Steel systeem, hij opteert voor een systeem dat specifiek voor de klant wordt vervaardigd. Indien de klant het order geheel of gedeeltelijk annuleert, of de bestelling wijzigt, zal de aannemer het recht hebben om de op maat-gemaakte-producten aan de klant te factureren. In dat laatste geval zullen de goederen gedurende een termijn van 30 dagen na facturatie ter beschikking van de klant worden gehouden. Indien de klant ze na die termijn niet heeft afgehaald, heeft de aannemer het recht de goederen te vernietigen, zelfs al heeft ze deze betaald. 

Na het uitwerken van de uiteindelijke technische plannen is er 1 rivisieronde inbegrepen in de totaalprijs. Indien meer aanpassingen nodig geacht worden door de klant zal dit gebeuren in regiewerk aan €75,00/u.

Technische plannen worden afgeleverd aan de klant na het ontvangen van het saldobedrag der werken. Bij eender welke betwisting van de saldofactuur zullen de technische plannen niet worden afgeleverd.

Betalingsvoorwaarden: 35% na ondertekening overeenkomst, 25% bij opstart van de werken in ons atelier, 35% na afwerken module in ons atelier en eventuele bezichtiging klant, saldo bij oplevering van de werken.

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden welke geacht worden door de klant-koper of opdrachtgever gekend te zijn. De algemene voorwaarden van onze klant die afwijken van onze bepalingen zijn slechts tegenstelbaar aan de BV House of Steel voor zover zij door ons schriftelijk aanvaard werden.
 

1a) Al onze verkopen geschieden uitsluitend in naam van en voor rekening van onze vennootschap. 

1b)Iedere verkoop, zelfs deze gedaan door onze vertegenwoordigers, is voor onze vennootschap slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder. 

Iedere zaak wordt aanzien als afgesloten te Zottegem. Alle betwistingen nopens de totstandkoming, de interpretatie en/of de uitvoering van een verkoops- of aannemingsovereenkomst door de BV House of Steel gesloten, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Dendermonde. 

De aangeduide leverings-en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend. De BV House of Steel kan niet verplicht worden een schadevergoeding wegens eventuele laattijdigheid te betalen, behalve voor de gevallen waarin zij zich persoonlijk en uitdrukkelijk daartoe verbonden heeft. De BV House of Steel behoudt zich het recht voor gedeeltelijke levering een gedeeltelijke facturatie te verrichten. 

De rekeningen van de BV House of Steel zijn betaalbaar te Zottegem. Het aanbieden van wissels of ontvangkaarten doet geen afbreuk aan deze bepaling. 

Bij niet-betaling van een factuur zullen van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn vanaf factuurdatum a rato van 8% per jaar. Tevens zal de factuur verhoogd worden met een bedrag van 12% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 500,00 EUR en een max. Van 12500,00 EUR 

Alle geleverde materialen blijven eigendom van de BV House of Steel tot de volledige betaling. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor specifiek gemaakte goederen die kunnen onroerend worden door bestemming of incorporatie; van deze goederen moet conventioneel aangenomen worden dat het de wil van de beide contracterende partijen is, dat ze slechts onroerend worden na algehele betaling. Al onze goederen en materialen die op de werven aanwezig zijn worden aanzien als toevertrouwd aan onze klant enkel in bewaargeving. De koper/- opdrachtgever zal instaan voor alle schade en vervreemding van deze goederen vanaf de aanvaarding tot de integrale betaling. 

Alle innings- en protestkosten, hetzij van al dan niet aanvaardbare wissels en bank-en discontokosten zijn ten laste van de klant. 

Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of uitvoering der werken, resp. na factuurdatum, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de BV House of Steel geadresseerd te worden. Elke klacht van verborgen gebreken moet op straffe van nietigheid binnen de acht dagen na vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven medegedeeld worden aan de BV House of Steel. In alle gevallen zal de verantwoordelijkheid van de verkoper- aannemer zich beperken tot de waarde van de geleverde goederen en enkel voor die goederen waarop de koper/opdrachtgever effectief schade geleden heeft, berekend tegen de factuurprijs welke ook de oorzaak van de schade weze. 

Bij ontbinding van een bestelling of opdracht door de klant, ook in geval van niet-betaling, is betaling verschuldigd van de volledige stand der werken bevattend: uitgevoerde werken, aangevoerde materialen, fabricaties in ons atelier of deze van leveranciers en/of onderaannemers en/of bevoorradingen in grondstoffen, hulpmaterialen, enz.. en in het algemeen alle ingevolge de bestelling opdracht uitgevoerde verbintenissen alsmede een schadevergoeding van 40% op de totale waarde van de verkochte waren of prijs der prestaties of verbintenissen, voor zover niet opgenomen in de stand der werken, voor studies, berekeningen, plannen het voorbehouden van capaciteit, planning het ongedaan maken van door ons aangegane verbintenissen, enz.. overeenkomstig artikelen 1152 en 1182 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. 

Hangende betwistingen van gelijk welke aard geven de klant nooit het recht de betalingen te schorsen. 

Indien om een of andere reden één of meerdere van de bepalingen voorkomend in deze voorwaarden niet kunnen toegepast worden zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven. 

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden is de BV House of Steel gemachtigd aan de klant ten allen tijde, d.w.z alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen. Zolang deze garantie niet wordt gesteld is de BV House of Steel gerechtigd alle verdere leveringen/werken te schorsen. Waarborg volgens de wettelijke beschikkingen: 10 jarige aansprakelijkheid. 

Wanneer de klant een overeenkomst afsluit voor werken in een bepaald gebouw waarvoor naderhand geen bouwvergunning kan worden verkregen, impliceert dit in zijn hoofde contractbreuk dewelke aanleiding geeft tot betaling van de in art. 9 voorziene schadevergoeding. 

De aannemer is gerechtigd om werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan onderaannemers. 

Oplevering : wanneer de werken voltooid zijn, wordt tot voorlopige oplevering overgegaan. Wanneer de bouwheer de gebouwen in gebruik neemt vooraleer een PV van gunning van voorlopige oplevering is opgesteld, geldt deze ingebruikname (geheel of gedeeltelijk) als gunning van voorlopige oplevering. Na de gunning van voorlopige oplevering kan de aannemer niet meer aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken. Ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering wordt een PV van gunning van definitieve oplevering opgesteld. Deze gunning van definitieve oplevering impliceert de aanvaarding van de werken en het einde van de garantie- en onderhoudstermijn. Bij gebreke aan schriftelijke definitieve oplevering wordt na het verstrijken van de termijn van één jaar na de voorlopige oplevering de definitieve oplevering geacht te zijn verricht. 

Het risico op geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het werk gaat over op de bouwheer van zodra de aannemer de kwestieuze goederen heeft geleverd of de kwestieuze werken heeft beëindigd. 

Werkomstandigheden: Door zijn bestelling verbindt de koper/opdrachtgever er zich toe de werk- en uitvoeringsomstandigheden zo te verschaffen dat alles normaal en vlot en zonder vergroot risico kan geschieden. De koper/opdrachtgever mag de werken niet hinderen, belemmeren of vertragen zowel wat betreft aanvang, voortzetting of herneming na onderbreking of hoe dan ook. “Dit wordt ten aanzien van ons beschouwd als overmacht. De tijdelijke schorsing der werken tengevolge van overmacht brengt van rechtswege en zonder vergoeding de verlenging mede van de aanvankelijk voorziene uitvoeringstermijn, met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing. Elke wijziging aan de uitvoering brengt een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee. In geval van vertraging kan geen schadevergoeding worden geëist. De koper/opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de nodige bouwtoelatingen en vergunningen om de werken uit te voeren inzonderheid deze van openbare besturen en aanpalende eigenaars.” Wanneer de uitvoering niet kan doorgaan omwille van een gebrek aan vergunningen en bouwtoelatingen is de koper gehouden tot de vergoeding zoals gesteld in art. 9. 

Informatieplicht: Voor iedere werkfase is de koper/opdrachtgever verplicht ons in te lichten over de zichtbare en vooral de onzichtbare leidingen zoals deze van elektriciteit, water , telefoon, stroom, enz. alsmede van alle hinder of gevaar brengende plaatsen, installaties , e.a. zoals kelders, waterleidingen, enz. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van nalatigheid van de koper/opdrachtgever. Dit geldt eveneens in geval deze nalatigheid schade zou veroorzaken of wanneer onze verzekeringsmaatschappij weigert tussen te komen. Wanneer de koper/ opdrachtgever onze werknemers verplicht risico’s te nemen in dit opzicht dan zijn deze ten uwen laste. Onze werken moeten kunnen gebeuren zonder hinder van leidingen, masten, enz. en zonder vergroot risico in het algemeen. 

Schade : De klant is verplicht zich te verzekeren tegen eventuele stormschade voor de aanvang der werken. alle materialen die tijdens de uitvoering der werken verdwijnen zijn ten laste van de koper/opdrachtgever. 

Slecht weer: Wanneer de werf wegens slecht weer of om andere redenen zodanig slecht is dat van normaal werken geen sprake kan zijn dan zijn wij gerechtigd het werk stop te zetten tot de werkvoorwaarden terug normaal zijn zonder enig verhaal van de klant. 

Werken in regie: tenzij anders overeengekomen worden meerwerken in regie uitgevoerd. Ook in geval van absoluut forfait(globale prijs) zullen alle werken welke niet uitdrukkelijk in onze offerte zijn vermeld o.m. ten gevolge van verkeerde of gewijzigde plangegevens en beschrijving worden uitgevoerd en aangerekend als bijkomend werk. Bij gebreke aan schriftelijk protest van de klant binnen de 8 dagen na de uitvoering van meerwerken zullen deze in elk geval (onafhankelijk van het schriftelijk akkoord van de klant) geacht worden door de klant te zijn besteld en aanvaard. Ook ieder werk dat door de koper/opdrachtgever of door een derde bekend of onbekend, werd beschadigd zal door ons in regie en op kosten van de klant worden hersteld. 

Interventies zullen altijd aangerekend worden ,met een minimum factuur van 150,00€, of indien uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Verder werkuren zullen aangerekend worden aan 50,00€/u . 

Het kopiëren van werkmethoden, plannen, modules, indelingen, … zijn verboden en is de koper/ opdrachtgever gehouden aan een vergoeding zoals gesteld in art. 9 voor alle projecten waar hij rechtstreeks of onrechtstreeks aan verbonden is. 

GDPR-clausule
 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
 

De verwerkingsverantwoordelijke is House of Steel BV Klaarhaagstraat 41 bus 1, 9310 Meldert. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
 

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
 

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.